නිදහස් වෙළද කළාප සේවකයන්ගේ ජීවිත අවධානමේ, විදේශීය පිරිසකට යාල විවෘත කරයි!

Harini Amarasooriya  32 total views,  2 views today

 32 total views,  2 views today

View More නිදහස් වෙළද කළාප සේවකයන්ගේ ජීවිත අවධානමේ, විදේශීය පිරිසකට යාල විවෘත කරයි!

පොලිස් ඇඳුමේ ධර්ම චක්‍රයක් තියෙන්නේ ඇයි ?

පොලිස් ඇඳුමේ ධර්ම චක්‍රයක් තියෙන්නේ ඇයි ?නොමැරෙන මිනිසුන් ලෙස ජීවත් වෙන්න එපා ! නීතිඥ අචලා සෙනවිරත්න  22 total views,  4 views today

 22 total views,  4 views today

View More පොලිස් ඇඳුමේ ධර්ම චක්‍රයක් තියෙන්නේ ඇයි ?