නව සමසමාජ පක්‍ෂය හතරවන ජාත්‍යන්තරයෙන් ඉවත් කරයි.

නව සමසමාජ පක්‍ෂය හතරවන ජාත්‍යන්තරයෙන් ඉවත් කිරීමට පෙබරවාරි 25 වන දින අවසන් වූ එහි ජාත්‍යන්තර විධායක සභාව බහුතරයකගේ එකඟත්වයෙන් තීරණය කර තිබේ. හතරවන ජාත්‍යන්තරය ට්‍රොට්ස්කිවාදී…

 38 total views

View More නව සමසමාජ පක්‍ෂය හතරවන ජාත්‍යන්තරයෙන් ඉවත් කරයි.