ගැමිගොවි සමාජ ව්‍යාපාරයක් කරා…

සමාජ ව්‍යාපාරයක් කියන්නෙ කිසියම් නිශ්චිත අරමුණක් සමාජගත කොට ඒ අරමුණ දිනා ගැන්මට ගොඩනැඟෙන සාමූහික ප්‍රයත්නයන්ට. ඒ අරමුණ ජයගැන්ම සමග ඒ

Read more

ලෙනින්ගේ බෝල්ෂේවික් පක්ෂය හුදු කේඩර පක්ෂයක් ද?

පක්ෂයක් ගොඩනැගීම යන්නෙන් කුමක් අදහස් වන්නේ ද? (තෙවන කොටස) රුසියානු සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂයේ දෙවන සම්මේලනය පක්ෂය කෑලි දෙකකට බෙදා දැමුවේ

Read more

ජවිපේ දේශපාලනයට එකඟ නැතිනම් වැටුප් වැඩිකරගැනීමේ සටනට ගන්න බෑ?

රු.10.000 කින් වැටුප් වැඩි කර ගැනීමේ උද්ඝෝෂණය සඳහා තම සංවිධානයේ සම්පූර්‍ණ සහාය ලබාදෙන්නට සූදානම් බවත් ඒ සඳහා ඉදිරි ක්‍රියාකාරකම් සමග

Read more