සොබාදහමේ ගොවිතැන ගැන කථාබහක් !

සොබාදහමේ ගොවිතැන පිළිබඳව තුන්වෙනි රසායනාගාර සාකච්ඡාවක් දෙසැම්බර් 24 සිකුරාදා උදේ 9 ට
කැකිරාවේ දී ද, එදිනම පෙරවරු 11.00 ට සොබාදහමේ ගොවිතැන පිළිබඳ හතරවෙනි රසායනාගාරය
එප්පාවල විහාරස්ථානයේ දීද පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර තිබේ.

කැකිරාව සාකච්ඡාව සම්බන්ධීකරණය හේවාවිතාරණ මහතා විසින් ද එප්පාවල සාකච්ඡාවේ සම්බන්ධීකරණය අතුල දිසානායක මහතා විසින් ද සිදුකරනු ලබයි.

සොබාදහමේ ගොවිතැන පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන හැමදෙනාට ම සංවිධායකයන් ආරාධනයකර සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *