“89 සහොදරත්වයෙන් වාමාංශික සත්කාරයක්!

සිය ජීවිත කාලය යහපත් සමාජයක් බිහිකිරීම වෙනුවෙන් කැපකොට වයෝවෘදව රෝගී තත්වයන්ට ගොදුරුවී සිටින සහෝදර සහෝදරියන්ට අවශ්‍ය වෙද්‍ය පහසුකම් සහ අවශ්‍ය ඖෂධ ලබාදීමට “89 සහෝදරත්වය” පියවර ගෙන තිබේ. එවැනි අවශ්‍යතාවයක් ඇති සහෝදර සහෝදරියන් චන්න 071 850 1820 සහ ගාමිණී 071 080 4172 යන සහොදරවරු අමතන ලෙස ඉල්ලා සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *