අනේ මන්දා අපි නම් මහ පුදුම මිනිස්සු..

තමන්ගෙ රෙදි ගැලවෙද්දිත්

හෙළුව අතින් වහගෙන හරි

අනුන්ගේ රෙද්දේ ඇද කුද

හොයන මිනිස්සු..

වෙලාවකට හිනා යනවා, මෙහෙම මිනිස්සු ☹️

ටයි පොල්ලෙන් බෙන්ස් එකෙන්,

ටැටූ එකෙන් කලර් එකෙන්

මිනිස්සුන්ට සහතික දෙන

අමුතු මිනිස්සු..

නිධානයක නිදන් ඉන්න , අරුම මිනිස්සු ☹️

රයිස් කොත්තු උඩ නැගගෙන

කෝක්‌ බෝතලෙන් සැනහෙන

බෙහෙත් පෙත්තෙ,Side effect

හොයන මිනිස්සු..

දුකත් හිතෙනවා අපි ගැන මෙහෙම මිනිස්සු☹️

හොඳම කඩෙන් රෙදි ඇඳගෙන

හොඳම quality බඩු අරගෙන

හොඳම හොරුන් දියවන්නා

යවපු මිනිස්සු..

ඊට පස්සේ රට ඉවරයි , කියන මිනිස්සු ☹️

අනේ මන්දා අපි නම් මහ පුදුම මිනිස්සු..

මුතු ඇටයේ ඉපදුන , අපි අමුතු මිනිස්සු 😔😔

සුමනසිරි ලියනගේ මුහුණු පොතෙන්!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *