පේරුකන්දගේ කවි සිතිවිලි! ‘පො-දුජන කයි මඩුව’

ජාතිය ඇමතු කිවිඳු

අද, හෙට, අනිද්දා රට වහනව                    ඔන්න

මා ළඟ ඩොලර් නැත ඔහෙලව               සනසන්න

වැඩියෙන් කැපකරමු රටතොට           ගොඩගන්න

බැරි-සිල් මලයගෙන් විස්තර                  දැනගන්න

බැරි-සිල් කිවිඳු

 මං වැඩ කාරයෙකි අම්මට සිරිම                      සිරී

මට මොළ හතකි ඒ බව ටක්කෙටම                හරී

මැටි සබයට ආමි කොහොමින් කොහොම        හරී

කා හට කෙළවුනත් මට කෙලවෙන්න             බැරි

 කැ-බිනෙට්ටුවේ කිවිඳුන් රොත්ත බුරුත්ත

 පන්දහසක් දෙන්ට මුදලුත් නැති                 හන්දා

දෙදහක් වත් දෙන්ට හිතකුත් නැති              හන්දා

සේවක පඩිපතත් බලයෙන් වත්                 රන්දා

දෙදහස හදන්නට බැරිවේවිද                      මන්දා

කැළණියේ නියල් පිශාන්ත කිවිඳු

අනේ මහතුනේ මට වුනු                           වියෝයා

මගේ වැටුප ණයටම කැප                         වුනෝයා

ඇඟ පත කෙට්ටුවී පණ නැති                     වුනෝයා

මා ගැන සලකලා දෙදහස                          දියෝයා

 රෑ-බදුල්ලේ පෙලාන් ඩිරේරා කිවිඳු

අඹු දරු රොත්ත සමගින් ජීවිත්                     වෙන්ට

මන්ත්‍රී වැටුප සෑහෙන්නේ ලෙව                      කන්ට

යාන්තමට අපගේ පණ රැක                            ගන්ට

මගේ වැටුප වත් වැඩි කරලා                         දෙන්ට

ගුන්දු-ලේ බණවර්ධන කිවිඳු

මට ලැබෙනා වැටුප මට නම් මතක                   නැත

වැටුප් ලදත්-නොලදත් කැක්කුමක්                    නැත

දෙදහස් පන්සීය මසකට ඇතිය                           පුත

අර දෙදහසට පන්සියයක් ලදොත්                      ඇත

69 ලස්සේ වන්දි-භට්ට පිරිස

හැමදේ ගණන් අපි කොහොමින් හරි              කන්නං

තිබහට ඇල් වතුර වත් බීලා                          ඉන්නං

මැටි-ඇමටින් වෙනුවෙන් දුක්                    උසු ලන්නං

නැවතත් තුනේ දෙක නන්දේටම                  දෙන්නං

ප්‍රේමතිලක පේරුකන්ද

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *