සෞඛ්‍ය කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලය සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයට !

ඉල්ලීම් 11ක් මුල් කර ගනිමින් ඒකාබද්ධ ‌සෞඛ්‍ය ‌සේවක සංගමය විසින් ‌කොළඹ ජාතික ‌රෝහල ඉදිරිපිට පිට ‌සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය දක්වා පැවැත්වූ විරෝධතා පා ගමන.

https://www.facebook.com/jhwuwsc/videos/251600006564478

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය රත්වෙයිි – සේවකයින් කඩාවැදුණු හැටි කැමරාවේ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *