හඳපාන් විල්ලුව අලි මංකඩ ඩෝසර් වීම අභියස…

වනජීවී හා වෘක්ෂලතා ආඥා පනත අනුව ජාතික උද්‍යාන, දැඩි ස්වාභාවික රක්ෂිත, ස්වාභාවික රක්ෂිත, වන පිවිසුම්, සමුද්‍රාසන්න අභය භූමි හා සීමාන්තරික කලාප ආරක්‍ෂිත ප්‍රදේශ ලෙස නම්…

View More හඳපාන් විල්ලුව අලි මංකඩ ඩෝසර් වීම අභියස…

උතුරේ ඉඩම් ඇල්ලීමේ තවත් නාවික හමුදා වෑයමක් අඩාල වෙයි!

ජනාධිපතිවරයා විසින් ප්‍රකාශිත පෞද්ගලික ඉඩම් පවරා නොගැනීමේ ප්‍රතිපත්තියට පටහැනිව යමින් නාවික හමුදාව විසින් උතුරේ දෙමළ ජනයාට අයත් භූමියක් අත්පත් කරගැනීමට දැරූ තවත් උත්සාහයක් දෙමළදේශපාලනඥයන්ගේ සහ…

View More උතුරේ ඉඩම් ඇල්ලීමේ තවත් නාවික හමුදා වෑයමක් අඩාල වෙයි!