ලංකාව හා භාරතීය ජනතා පක්ෂය

පසුගිය සතියේ රැස්වීමක් ඇමතු ත්‍රිපූර මහා ඇමති බිප්ලම් කුමාර් ඩෙබ් මහතාගේ ප්‍රකාශයක් හේතු කොට ගෙන ඉන්දියානු හා ශ්‍රී ලංකා දේශපාලනයේ ඉමහත් කලබැගෑනියක් සිදු වී ඇත.…

View More ලංකාව හා භාරතීය ජනතා පක්ෂය